Personas datu apstrādes politika

1. Vispārīgi noteikumi Šī personas datu apstrādes politika ir izstrādāta saskaņā ar 2006. gada 27. jūlija federālā likuma prasībām. Nr. 152-ФЗ "Par personas datiem" un nosaka personas datu apstrādes kārtību un pasākumus, lai nodrošinātu Aleksejevas Svetlanas Dmitrijevnas (turpmāk tekstā - Operators) veikto personas datu drošību.
1.1. Operators kā vissvarīgāko mērķi un nosacījumu savas darbības īstenošanai nosaka personas un pilsoņa tiesību un brīvību ievērošanu, apstrādājot viņa personas datus, tostarp tiesību uz privātumu, personas un ģimenes noslēpumu aizsardzību.
1.2. Šī Operatora politika attiecībā uz personas datu apstrādi (turpmāk - Politika) attiecas uz visu informāciju, ko Operators var iegūt par vietnes https://svetlanaaleksejeva.com apmeklētājiem.

2. Politikā izmantotie pamatjēdzieni
2.1. Automatizēta personas datu apstrāde - personas datu apstrāde, izmantojot datoru tehnoloģijas;
2.2. Personas datu bloķēšana - personas datu apstrādes pagaidu pārtraukšana (izņemot gadījumus, kad apstrāde ir nepieciešama personas datu precizēšanai);
2.3. Vietne - grafisko un informatīvo materiālu, kā arī datorprogrammu un datu bāzu kopums, nodrošinot to pieejamību internetā uz tīkla adresi https://svetlanaaleksejeva.com;
2.4. Personas datu informācijas sistēma - personas datu kopums, kas atrodas datu bāzēs, un informācijas tehnoloģijas un tehniskie līdzekļi, kas nodrošina to apstrādi;
2.5. Personas datu depersonalizācija - darbības, kuru rezultātā bez papildu informācijas izmantošanas nav iespējams noteikt personas datu īpašumtiesības uz konkrētu Lietotāju vai citu personas datu subjektu;
2.6. Personas datu apstrāde - jebkura darbība (darbība) vai darbību (darbību) kopums, kas veikts, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus ar personas datiem, ieskaitot vākšanu, ierakstīšanu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, glabāšanu, precizēšanu (atjaunināšanu, maiņu), iegūšanu, personas datu izmantošana, pārsūtīšana (izplatīšana, nodrošināšana, piekļuve), depersonalizēšana, bloķēšana, dzēšana, iznīcināšana;
2.7. Operators - valsts iestāde, pašvaldības iestāde, juridiska persona vai fiziska persona, neatkarīgi vai kopā ar citām personām, kas organizē un (vai) veic personas datu apstrādi, kā arī nosaka personas datu apstrādes mērķus, apstrādājamo personas datu sastāvu, veiktās darbības (darbības) ar personas datiem;
2.8. Personas dati - jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz konkrētu vai identificējamu vietnes https://svetlanaaleksejeva.com lietotāju;
2.9. Lietotājs - jebkurš vietnes https://svetlanaaleksejeva.com apmeklētājs;
2.10. Personas datu sniegšana - darbības, kuru mērķis ir atklāt personas datus noteiktai personai vai noteiktam personu lokam;
2.11. Personas datu izplatīšana - jebkuras darbības, kuru mērķis ir personas datu izpaušana nenoteiktam personu lokam (personas datu pārsūtīšana) vai iepazīšanās ar neierobežota skaita personu personas datiem, tostarp personas datu izpaušana plašsaziņas līdzekļos, ievietošana informācijas un telekomunikāciju tīklos vai piekļuves nodrošināšana personas datiem jebkādā citā veidā;
2.12. Personas datu pārrobežu pārsūtīšana - personas datu pārsūtīšana uz ārvalsts teritoriju ārvalsts iestādei, ārvalstu fiziskai personai vai ārvalstu juridiskai personai;
2.13. Personas datu iznīcināšana - jebkuras darbības, kuru rezultātā personas dati tiek neatgriezeniski iznīcināti ar neiespējamību turpmāk atjaunot personas datu saturu personas datu informācijas sistēmā un (vai) materiālie personas datu nesēji.

3. Operators var apstrādāt šādus Lietotāja personas datus: 3.1. Pilnais vārds;
3.2. Epasta adrese;
3.3. Tālruņa numuri;
3.4. Vietne arī apkopo un apstrādā anonimizētus datus par apmeklētājiem (ieskaitot sīkfailus), izmantojot interneta statistikas pakalpojumus (Yandex Metrica un Google Analytics un citus).
3.5. Iepriekš minētos datus tālāk Politikas tekstā apvieno vispārējā personas datu koncepcija.

4. Personas datu apstrādes mērķi 4.1. Lietotāja personas datu apstrādes mērķis ir precizēt pasūtījuma detaļas.
4.2. Operatoram ir tiesības nosūtīt Lietotājam paziņojumus par jauniem produktiem un pakalpojumiem, īpašajiem piedāvājumiem un dažādiem notikumiem. Lietotājs vienmēr var atteikties no informatīvo ziņojumu saņemšanas, nosūtot Operatoram e-pastu uz Nutrition.aleksejeva@gmail.com ar atzīmi "Atteikums saņemt paziņojumus par jauniem produktiem un pakalpojumiem un īpašajiem piedāvājumiem".
4.3. Anonimizēti Lietotāju dati, kas savākti, izmantojot interneta statistikas pakalpojumus, tiek izmantoti, lai vāktu informāciju par Lietotāju darbībām vietnē, uzlabotu vietnes un tās satura kvalitāti.

5. Personas datu apstrādes juridiskais pamats 5.1. Operators apstrādā Lietotāja personas datus tikai tad, ja tos Lietotājs neatkarīgi aizpilda un / vai nosūta, izmantojot īpašas veidlapas, kas atrodas vietnē https://svetlanaaleksejeva.com. Aizpildot atbilstošās veidlapas un / vai nosūtot Operatoram savus personas datus, Lietotājs piekrīt šai politikai.
5.2. Operators apstrādā anonimizētus datus par Lietotāju, ja tas ir atļauts Lietotāja pārlūka iestatījumos (ir iespējota sīkdatņu saglabāšana un JavaScript tehnoloģijas izmantošana).

6. Procedūra personas datu vākšanai, glabāšanai, pārsūtīšanai un cita veida apstrādei Operatora apstrādāto personas datu drošība tiek nodrošināta, ieviešot juridiskus, organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas nepieciešami, lai pilnībā izpildītu spēkā esošo tiesību aktu prasības personas datu aizsardzības jomā.
6.1. Operators nodrošina personas datu drošību un veic visus iespējamos pasākumus, lai izslēgtu piekļuvi nepiederošo personu personas datiem.
6.2. Lietotāja personas dati nekad un nekādā gadījumā netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kas saistīti ar pašreizējo tiesību aktu ieviešanu.
6.3. Personas datu neprecizitāšu atklāšanas gadījumā Lietotājs var tos patstāvīgi atjaunināt, nosūtot Operatoram paziņojumu uz Operatora e-pasta adresi Nutrition.aleksejeva@gmail.com ar atzīmi "Personas datu atjaunināšana".
6.4. Personas datu apstrādes periods ir neierobežots. Lietotājs jebkurā laikā var atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, nosūtot paziņojumu Operatoram pa e-pastu uz Operatora e-pasta adresi Nutrition.aleksejeva@gmail.com ar atzīmi "Piekrišanas atsaukšana personas datu apstrādei".

7. Personas datu pārrobežu pārsūtīšana
7.1. Pirms personas datu pārrobežu pārsūtīšanas uzsākšanas operatoram ir pienākums pārliecināties, ka ārvalsts, uz kuras teritoriju paredzēts pārsūtīt personas datus, nodrošina drošu personas datu subjektu tiesību aizsardzību.
7.2. Personas datu pārrobežu pārsūtīšanu ārvalstu teritorijā, kas neatbilst iepriekš minētajām prasībām, var veikt tikai tad, ja ir personas datu subjekta rakstiska piekrišana viņa personas datu pārrobežu pārsūtīšanai un / vai līguma izpilde, kurā personas datu subjekts ir puse.

8. Nobeiguma noteikumi
8.1. Lietotājs var saņemt jebkādus paskaidrojumus par interesējošiem jautājumiem saistībā ar viņa personas datu apstrādi, sazinoties ar Operatoru pa e-pastu Nutrition.aleksejeva@gmail.com.
8.2. Šis dokuments atspoguļos visas Operatora veiktās izmaiņas personas datu apstrādes politikā. Politika ir derīga uz nenoteiktu laiku, līdz tā tiek aizstāta ar jaunu versiju.
8.3. Pašreizējā Politikas versija ir brīvi pieejama internetā vietnē https://svetlanaaleksejeva.com/privacity-latv/